Verksamhetsstunder med känslomässiga färdigheter för småttingar

Konstbaserad utbildning av känslomässiga färdigheter för de som arbetar med 0-3 åringar.

Vad?

Projektet finansieras av utbildningsnämnden och grundar sig på planen för småbarnsfostran: fokuset ligger på utvecklingen av känslo- och växelverkan för barn under 3 år.

Deltagarna i kursen får utbildning i utvecklingen av barns känslomässiga färdigheter och hur man kan använda konstbaserade metoder i interaktiv distansundervisning, som är processbaserad för att uppnå effektivitet. På kursen bekantar vi oss med konstpedagogiska metoder, som är skapade av professionella småbarnspedagoger och känslohantering i vardagspedagogiken. Samtidigt stärks pedagogens känslomässiga kompetens och välmående. 

Hur?

6x 2h webinare varannan vecka. Varje nätkurs inkluderar funktionellt arbete i små grupper + självständigt arbete och att ta med sitt lärande i praktiken

Pris

Kostnadsfritt

Tidpunkt

Våren 2023.

  • ons 18.1. kl 17:30 -19:15
  • ons 1.2. kl 17:30 -19:15
  • ons 15.2. kl 17:30 -19:15
  • ons 1.3. kl 17:30 -19:15
  • ons 15.3. kl 17:30 -19:15
  • ons 29.3. kl 17:30 -19:15

Obs. Då du anmäler dig binder du dig till alla sex undervisningstillfällen!

Kursen antar 36 deltagare.

Anmäl dig

Innehållsbeskrivning av projektet

1.) Orgentering till Pikkuli-pedagogiken (2 x 45min)

Under orienteringstillfället får vi lära känna pedagogiken och utbildarna bakom Pikkuli- metoderna. Vi kommer att bekanta oss med 26 Pikkuli- berättelser och deras lärande- och känslomässiga teman. 

Ett barn under tre år befinner sig i ett intensivt utvecklingsstadium och utvecklingen är snabbare än någonsin tidigare i livet. Utvecklingen är omfattande och till exempel personligheten, senare utvecklingen och lärandet byggs upp under de första tre åren. Efter orienteringstillfället kommer du att känna till vikten av emotionell fostran som en del av småbarnspedagogiken och grunden för allt lärande, samt vikten av grupparbete för att lära känslomässig reglering. Varje nätkurs inkluderar funktionellt arbete i smågrupper. Diskussionerna skapar en djupare teoretiskt grund för utbildningen. 

Efter varje nätkurs kommer deltagaren att ha ungefär 2×45 min. eget arbete. Då får man testa korten i den egna barngruppen och skriva ner sina erfarenheter och iakttagelser i en inlärningsdagbok.

2.) Konstbaserade metoder i småbarnspedagogiken 0-3 åringar (2 x 45min)

Pikkuli är en multimedial helhet och pedagogiken använder sig av musikaliska-, bildmässiga-, verbala- och kroppsliga uttryck. Vi kommer även att gå igenom hur färdighets- och konstämnen stöder barns emotionella och interaktionsförmåga samt stärkandet av sociala färdigheter. Under kursens gång får du praktiska exempel, som utgår från planen för småbarnsfostran.  Dessutom kommer vi att bekanta oss med Pikkulis konstinriktade metoder, lämpade specifikt för 0-3 åringar. Efter varje nätkurs kommer deltagaren att ha ungefär 2×45 min. självständigt arbete. Då får man testa konstbaserade metoder i den egna barngruppen och skriva ner sina erfarenheter och iakttagelser i en inlärningsdagbok. 

3.) Pikkuli i vardagspedagogiken (2 x 45min)

Kan varje minut i gruppens vardag vara en målinriktad verksamhet ur en pedagogisk synvinkel? Knappast, och det behöver den inte heller vara. Men i Pikkuli pedagogiken är det ett av målen, som vägleder småbarnspedagogikens pedagoger att agera på ett kvalitativt pedagogiskt sätt och att uppmärksamma meningsfulla lärostunder även i vardagliga situationer! 

Vardagspedagogiken för som bäst med sig nya perspektiv och iver till såväl vuxna som barn i situationer, som ofta ses bara som en del av vardagen, i obligatoriska och ibland även svåra situationer. Särskilt i den minsta gruppen knyter heltidspedagogiken ihop vård, utbildning och undervisning. Under utbildningen diskuterat vi bland annat om hur musiken passar in i nästan alla vardagssituationer: övergångssituationer, fria leken och grundläggande vårdsituationer!

Utöver detta kräver vardagspedagogiken en vuxens lyhördhet för att ta vara på de meningsfulla stunderna i vardagen, förmåga att skapa möjligheter för nytt lärande i alla vardagssituationer, förmåga att låta barnen ta eget initiativ (verbalt eller ickeverbalt), att genuint lyssna på barnen, låta de vara delaktiga och att kunna värdesätta vardagen och rutinerna. Efter varje nätkurs har deltagarna 2×45 min självständigt arbete. För till exempel en inlärningsdagbok och följ upp under två veckors tid hur du kan upprätthålla känslomässig utbildning i ditt arbete i vardagen. 

4.) Fostrarens roll i att stödja emotionell utbildning (2 x 45min)

Utbildningssessionen utforskar vikten av en pedagog, i barndomen, som möjliggör en säker inlärningsmiljö, genom vilken pedagogen känner igen sin egen roll i att förevisa i känslomässigt samspel. Nyckelordet är trivsel på arbetsplatsen, att orka på jobbet och att känna igen sina egna styrkor och ta vara på dem. Att lära känna våra styrkor hjälper oss att se gott i oss själva och andra. 

Den positiva pedagogiken fungerar även som en resurs för småbarnspedagoger. Hur skulle vi ha det tillsammans om vi kände igen, uppskattade och utnyttjade mer av våra egna och varandras styrkor? Vad skulle vi då åstadkomma som pedagoger och kollegor? 

I varje nätkurs ingår funktionellt smågruppsarbete, där du får konkreta tips om hur man implementerar positiv pedagogik i småbarnsfostran och hur den stödjer trivseln hos både teamet och hela arbetsgemenskapen. Diskussionerna fördjupar den teoretiska grunden för utbildning.

Efter varje nätkurs har deltagarna 2×45 min självständigt arbete. Bland annat en reflektion i den egna dagboken om den egna synen på utbildning och ditt eget sätt att arbeta med barn. 

5.) Att utgå från barnets perspektiv i planen för småbarnspedagogik (2 x 45min)

I denna utbildning bekantar vi oss med grunderna i pedagogik för barn under 3 år och hur Pikkulis småbarnspedagogik material stöder utgående ifrån barnets perspektiv. Fokuset ligger på den omfattande tillväxten av barnet som sig själv, och den vuxnas roll är att stödja barnet att nå sina personliga mål. Genom att utgå från barnets perspektiv agerar barnet som en initiativtagare och inte bara som ett handlingsobjekt. Att lyssna på barnet och möta det på ett äkta sätt kräver att det finns lyhörda pedagoger.

Att utgå från barnet är även en viktig del av den positiva pedagogiken och positiv pedagogik grundar sig på att märka det goda i alla. Under utbildningen pratar vi mycket om positiv självbild och karaktärsstyrkor. Efter utbildningen kommer du att kunna tillvarata den positiva pedagogikens möjligheter och arbeta för att stödja utvecklingen av barns självbild. 

Efter varje nätkurs har deltagarna 2×45 min självständigt arbete. B.la skriva i dagboken, hur barnets perspektiv syns redan nu i ditt arbete. 

6.) Från Pikkuli pedagogikens teori till praktik (2 x 45min)

Under det sista skolningstillfället får vi lära känna kortet för handlingsplanen utifrån vilket det är enkelt att fortsätt planera sin verksamhet. Hur blir Pikkuli en del av er barngrupp?

Vi kommer även kort att lära oss om familjens roll som en del av att stödja känslomässiga och interaktionsfärdigheter, och du kommer att få tips på hur man involverar föräldrarna i att öva på känslomässiga färdigheter. 

Vi kommer också att bekanta oss med LivingSkills färdighetskort. Färdighetskorten är en metod för att stärka barns empati, känslomässiga färdigheter, vänskapsförmåga och självkänsla. Bilderna och frågorna på färdighetskorten hjälper barnet att känna igen sina egna känslor, styrkor och saker att träna på. Målet är att stärka barnets psykosociala kompetens.

Varje onlineutbildning inkluderar funktionellt arbete i smågrupper. Diskussionerna fördjupar den ovan nämnda teoretiska grunden för utbildning.

Vid sluttillfället får deltagarna en fördjupad slutuppgift som är 2x 45 min självständigt arbete.